Becker Musküler Distrofisi Hastalarında Tekerlekli Sandalye Kullanımına Geçiş Süresini Etkileyen Mutasyonlar

Son yapılan araştırma sonuçlarında, ekzon 45-49 delesyon mutasyonuna sahip hastalarda kas hasarının daha ciddi olduğu tespit edildi.

Son çalışma, belirli mutasyonlardan kaynaklanan (BMD) Becker kas distrofisi olan kişilerin tekerlekli sandalye kullanmaya başlama yaşlarının genellikle daha erken olduğunu gösteriyor.

"Becker kas distrofisinin doğal seyri: 225 hastanın katılımıyla gerçekleştirilen çok merkezli bir araştırma" adlı çalışma, ayrıca BMD'de kalp sağlığı sorunlarının, solunum sorunlarının ve davranışsal anormalliklerin sıklığı konusunda yeni perspektifler sunuyor. Çalışma, Annals of Clinical and Translational Neurology dergisinde yayınlandı.

Becker MD, kas proteini olan distrofinin yetersiz veya anormal üretimine yol açan mutasyonlar tarafından oluşturulur. BMD genellikle Duchenne kas distrofisinden daha az şiddetlidir. Duchenne kas distrofisinde neredeyse hiç distrofin proteininin üretimi sağlanmaz.

Ancak, BMD hastalarında semptom şiddeti ve ilerleme hızı kişiden kişiye büyük ölçüde değişmektedir.

Bu çalışmada, Japonya'daki merkezlerde tedavi gören ve Becker kas distrofisi (BMD) tanısı konulan 225 kişiden elde edilen klinik veriler bilim insanları tarafından incelendi.

Çalışmanın amaçlarından biri hastalığın doğal seyrini tanımlamak - yani tedavi olmadığında BMD'nin nasıl ilerlediği - ve özellikle belirli BMD'ye neden olan mutasyonlar (genotipler) ile klinik hastalık özellikleri (fenotipler) arasındaki potansiyel bağlantıları belirlemekti. Araştırmacılar bu çalışmanın Japonya'da yapılan ilk çalışmalardan olduğunu belirttiler.

Çalışmaya katılan hastaların yaşı 1 ile 81 arasında değişiyordu. Hastaların çoğu (%60) kas semptomları yaşamaya başladıktan sonra hastalık tanısı almıştı. Diğer %32.4'ü ise belirgin semptomlar geliştirmeden önce tıbbi testlerde kas hasarı belirleyici işaretleyici olan kreatin kinaz (CK) yüksek seviyelerini gösterdiği için tanı almıştı. 16 katılımcı (%7) ise kalp veya merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) etkileyen komplikasyonlar sonrasında tanı almıştı.

Araştırma grubundaki hastaların biraz fazlası (%53.8) yürüme güçlüğü çekerken, yaklaşık olarak dörtte biri (%27.1) tekerlekli sandalye kullanıyordu. Tekerlekli sandalye kullanmaya başlama yaş ortalaması 36.5 olarak belirlendi.

Yapılan istatistiksel analizler, hastaların ilk değerlendirmede yüksek CK seviyelerine sahip olmalarının tekerlekli sandalye kullanmaya başlama yaşının daha genç olmasına eğilimli olduğunu gösterdi; araştırmacılar bunun, "CK seviyelerinin BMD'li hastalarda motor fonksiyonda bir prognostik faktör olabileceğini" yazdı.

Bu hastaların yaklaşık %15'i kalp yetmezliği belirtileri gösterirken, yaklaşık olarak üçte biri elektrokardiyogramda (kalbin elektriksel aktivitesinin bir ölçüsü) anormal sonuçlar sergiliyordu.

"Araştırmamızda, ekoardiografi ile kalp fonksiyonlarının bozuk olduğu hastaların %40'ı 30 yaşın altındaydı. Bu nedenle, kalp değerlendirmesi erken yaşlardan itibaren yapılmalıdır," araştırmacılar yazdı.

Sadece hastaların %6.7'si solunum yardımı almak için ventilatöre ihtiyaç duyarken, bunu kullanmaya başlama yaş ortalaması orta 30'lu yaşlardaydı. Araştırmacılar, genel grup içindeki akciğer fonksiyonları ölçümlerinin yaş veya tekerlekli sandalye kullanımı ile belirgin ilişkiler göstermediğini belirtti.

Hastaların yaklaşık %16.9'u gelişimsel veya zihinsel anormallikler gösteriyordu, bu durumda otizm spektrum bozukluğu veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumlar yer alıyordu. Otizm spektrum bozukluğu, Japon genel nüfusa göre BMD hastalarında daha yaygın olmakla birlikte, DEHB benzer oranlarda mevcuttu, araştırmacılar bunu belirtti.

Hastaların yaklaşık %10'u depresyon veya panik bozukluğu gibi psikiyatrik teşhislere sahipti, bu genellikle Japonya'daki genel popülasyondaki bu tür sorunlar için genel orana benzerdi. Hastaların %8.4'ünde nöbetler görülmekteydi.

Ekzon 45-55 delesyon mutasyonlarıyla kalp yetmezliği belirtileri daha genç yaşlarda başladı. Genotip ve fenotip analizleri, belirli bir BMD'ye neden olan mutasyonu taşıyan hastaların özellikle ekzon 45-49 delesyon mutasyonlarına sahip olanların şiddetli kas hasarı eğiliminde olduğunu gösterdi. Ayrıca, diğer türdeki mutasyonlara sahip hastalara göre tekerlekli sandalye kullanmaya başlama yaşlarının genellikle daha genç olduğu görüldü.

Ekzon 45-47 delesyon veya ekzon 45-55 delesyon mutasyonları taşıyan hastaların hiçbiri solunum yardımı için ventilatöre ihtiyaç duymuyordu. Ekzon 45-55 delesyon mutasyonları taşıyan hastalarda epilepsi gibi merkezi sinir sistemi komplikasyonları rapor edilmese de, diğer mutasyon grupları arasında ne kadar yaygın oldukları konusunda anlamlı farklılıklar görülmedi. 45-55 delesyon mutasyonları olan hastalar, kalp yetmezliğinin başlangıcında ekzon 45-47 delesyon mutasyonları olanlardan daha genç yaşta görülüyordu.

Araştırmacılar, egzersiz, kortikosteroidler, rehabilitasyon ve obezite gibi faktörlerin sonuçları etkileyebileceğini ve net karşılaştırmaları zorlaştırabileceğini vurguladılar, bu nedenle BMD'de genotip-fenotip ilişkilerini netleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Bu bağlantıların anlaşılmasının sadece BMD'li kişilere bakım sağlamak için değil, aynı zamanda Duchenne kas distrofisinde exon atlama terapilerinin etkilerini anlamak için de yararlı olabileceğini belirttiler. Bu terapiler, BMD'de görülen kısaltılmış bir distrofin proteininin üretilmesine izin verir.

Araştırmacılar, "bu çalışmanın sonuçları BMD'nin daha kapsamlı bir doğal seyrini sunabilir. Ayrıca, verilerimiz distrofin proteinlerinin yapısı ve işlevi üzerine yeni çalışmaları teşvik edebilir" dediler.

Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır. Yaralanılan kaynak: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.51925

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال