A'dan Z'ye nadir hastalıklar listesi

Nadir hastalık, nüfusta sınırlı sayıda bireyi etkileyen ve genellikle 2000'de bir veya daha az görülen bir hastalık olarak tanımlanır. Nadir hastalıklar genellikle genetik veya kalıtsal kökenli olup, çoğunlukla çocukluk döneminde başlar ve yaşam boyu süren kronik bir seyir gösterebilir.


Nadir hastalıkların tam sayısı kesin olarak belirlenmemiştir, çünkü bu kategoriye dahil olan hastalıkların sayısı sürekli olarak değişebilir. Ancak, tahmini olarak 7.000'den fazla nadir hastalık olduğu bilinmektedir. Bu hastalıklar arasında kas ve sinir sistemi bozuklukları, bağışıklık sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, metabolik bozukluklar, organ yetmezlikleri ve genetik sendromlar gibi çeşitli alanlarda yer alan hastalıklar bulunur.

Her nadir hastalık genellikle düşük sıklığı ve belirgin özellikleri nedeniyle teşhis ve tedavi konusunda zorluklarla karşılaşabilir. Nadir hastalıklarla mücadele eden bireyler ve aileleri genellikle uzman hekimler, genetik danışmanlar ve multidisipliner sağlık ekibi gibi uzmanlardan oluşan bir tedavi ve destek ağına ihtiyaç duyar.

Nadir hastalıklar, hastalar ve sağlık uzmanları arasında farkındalık yaratma, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek verme, erken teşhis ve tedavi imkanlarını artırma gibi konularda ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli girişimlerle ele alınmaktadır.

NADİR HASTALIKLAR LİSTESİ

 1. 11-Beta-Hidroksilaz Eksikliği Nedeniyle Konjenital Adrenal Hiperplazi
 2. 17-alfa-hidroksilaz eksikliği nedeniyle konjenital adrenal hiperplazi
 3. 21 Hidroksilaz Eksikliğine Bağlı Klasik Konjenital Adrenal Hiperplazi
 4. 22q11.2 delesyon Sendromu
 5. 3-Metilkrotonil-CoA Karboksilaz Eksikliği
 6. 46,XX Cinsiyet Gelişiminin Ovotestiküler Hastalığı
 7. 46,XX Cinsiyet Gelişiminin Testiküler Hastalığı
 8. 47,XYY Sendromu
 9. 48,XXXY Sendromu
 10. 48,XXYY Sendromu
 11. 49,XXXXY Sendromu
 12. 5-Florourasil Zehirlenmesi
 13. 8p İnversiyon Duplikasyon/Delesyon Sendromu
 14. 8p23.1 Duplikasyon Sendromu
 15. Aarskog-Scott Sendromu
 16. ACTH Bağımlı Cushing Sendromu
 17. Adamantinoma
 18. Addison hastalığı
 19. Adrenokortikal Karsinom
 20. Agamaglobulinemi
 21. Agresif Sistemik Mastositoz
 22. Aicardi-Goutières Sendromu
 23. AIDS İsraf Sendromu
 24. Ailesel Adenomatöz Polipozis
 25. Ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi tip 1
 26. Ailesel izole dilate kardiyomiyopati
 27. Ailesel İzole Restriktif Kardiyomiyopati
 28. Ailesel kısmi lipodistrofi
 29. Ailesel melanom
 30. Ailesel serebral kavernöz malformasyon
 31. Ailesel tiroit dishormonogenezi
 32. Ailesel uzun QT sendromu
 33. Ailesel veya sporadik hemiplejik migren
 34. Ailevi şilomikronemi sendromu
 35. Akantomoeba Keratiti
 36. Akatalazemi
 37. Akçaağaç şurubu hastalığı
 38. Akondroplazi
 39. Akromatopsi
 40. Akromegali
 41. Akut Akciğer Hasarı
 42. Akut Dissemine Ensefalomiyelit
 43. Akut İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülonöropati
 44. Akut İntermitent Porfiria
 45. Akut İnterstisyel Pnömoni
 46. Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstülozis
 47. Akut Karaciğer Yetmezliği
 48. Akut Lenfoblastik Lösemi
 49. Akut Megakaryoblastik Lösemi
 50. Akut Miyelofibrozis ile Panmiyelozlösemi
 51. Akut Miyeloid Lösemi
 52. Akut Miyeloid Lösemi, Tekrarlayan Genetik Anomali ile Seyreden
 53. Akut Miyelomonositik Lösemi
 54. Akut Monoblastik Lösemi
 55. Akut Periferik Arter Tıkanıklığı
 56. Akut Promiyelositik Lösemi
 57. Akut Transvers Miyelit
 58. AL Amiloidoz
 59. Alagille Sendromu
 60. Albers-Schönberg Osteopetrozis
 61. ALBİNİZM, OKÜLOKÜTANÖZ
 62. Alexander Hastalığı
 63. Alfa-1-antiripsin Yetmezliği
 64. Alfa-7 eksikliği ile konjenital kas distrofisi
 65. Alopesi Totalis
 66. Alopesi Universalis
 67. Alpers-Huttenlocher Sendromu
 68. Alpha-Mannosidoz
 69. Alport Sendromu
 70. Alveolar Ekinokokkoz
 71. Amiyotrofik Lateral Skleroz
 72. Anal Fistül
 73. Anal Kanal Adenokarsinomu
 74. Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma
 75. Anaplastik Oligodendrogliom
 76. Anaplastik Tiroit Karsinomu
 77. Andersen-Tawil Sendromu
 78. Angelman Sendromu
 79. Anisakiazis
 80. Anjiyoosteohipertrofi Sendromu
 81. Anotia
 82. Anti-glomerüler Bazal Membran Hastalığı
 83. Antisentetaz Sendromu
 84. Antrasiklin Ekstravazasyonu
 85. Anüler Pankreas
 86. Aort Koarktasyonu
 87. Aortun Atipik Koarktasyonu
 88. Aplazia Kutis Konjenita
 89. Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi
 90. Arjininosüksinik Asidüri
 91. Arka Üretral Valf
 92. Arnold-Chiari Malformasyonu Tip 1
 93. Artrogripozis Multipleks Konjenita
 94. Aseruloplazminemi
 95. Asherman Sendromu
 96. Asit Maltaz Eksikliği Kaynaklı Glikojen Depo Hastalığı
 97. Astroblastom
 98. Astrositom
 99. Ataksi Telenijektazi
 100. Atipik Hemolitik Üremik Sendrom
 101. Atireoz
 102. Atopik Keratokonjonktivit
 103. Atrofi, Olivopontocerebellar
 104. Axenfeld-Rieger Sendromu
 105. Ayna Polidaktili-Vertebral Segmentasyon Ekstremite Defekt Sendromu
 106. B Hücreli Hodgkin Dışı Lenfoma
 107. B Hücreli Kronik Lenfositik Lösemi
 108. B Hücreli Prolenfositik Lösemi
 109. Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalarda Adenovirüs Enfeksiyonu
 110. Bakteriyel Toksik Şok Sendromu
 111. Bardet-Biedl Sendromu
 112. Barrett özofagusu olan hastalarda ileri seviye displazi
 113. Barth Sendromu
 114. Bartter Sendromu
 115. Basınca yatkınlıkla seyreden herediter nöropati
 116. Batten Hastalığı
 117. Bechterew Ankilozan Spondilit
 118. Becker Kas Distrofisi
 119. Beckwith-Wiedemann Sendromu
 120. Behçet Disease
 121. Benign Schwannom
 122. Berardinelli-Seip Konjentital Lipodistrofi
 123. Berrak Hücreli Renal Karsinom
 124. Berrak Hücreli Yumurtalık Adenokarsinomu
 125. Beta-mannosidoz
 126. Beta-talasemi
 127. Beyinde Demir Birikimi ile Seyreden Nörodejenerasyon
 128. Bilateral Böbrek Agenezisi
 129. Birdshot Koryoretinopati
 130. Birt-Hogg-Dubé Sendromu
 131. Biyotinidaz Eksikliği
 132. Blackfan-Diamond Anemisi
 133. Blast Fazlalığı ile Seyreden Refrakter Anemi
 134. Blefarofimozis-epikantus inversus-pitozis Sendromu
 135. Blepharospasm-oromandibular Distoni Sendromu
 136. Boğmaca
 137. Botulizm
 138. Boy Kompleksi
 139. Böbrek Displazisi
 140. Böbrek Hücreli Karsinom
 141. Bronkopulmoner Displazi
 142. Brugada Sendromu
 143. Bruselloz
 144. Bruton Agammaglobulinemi
 145. Budd-Chiari Sendromu
 146. Buerger Hastalığı
 147. Bulaşıcı Olmayan Posteriyor Üveit
 148. Burkitt Lenfoma
 149. Buschke-Ollendorff Sendromu
 150. Büllöz olmayan iktiyoziform eritroderma
 151. Büllöz Pemfigoid
 152. C Sendromu
 153. CADASIL
 154. Canavan Hastalığı
 155. Cantrell Pentalojisi
 156. Caroli Hastalığı
 157. CD4+/CD56+ Hematodermik Neoplazm
 158. Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Tip 1
 159. CHARGE Sendromu
 160. Chikungunya
 161. Ciddi Oküler Tutulum Olmadan Nefrokalkinosli ve Hiperkalsiürili Ailesel Primer Hipomagnesemi
 162. Ciddi Oküler Tutumlu Nefrokalkinosli ve Hiperkalsiürili Ailesel Primer Hipomagnesemi
 163. Cobblestone Lizensefalisi
 164. Cockayne Sendromu
 165. Coffin-Lowry Sendromu
 166. Cohen Sendromu
 167. Cornelia de Lange Sendromu
 168. Cowden sendromu
 169. CREST sendromu
 170. Crigler-Najjar sendromu
 171. Criss-cross kalp
 172. Crouzon hastalığı
 173. Crouzon sendromu-Akanthozis nigrikans sendromu
 174. Currarino sendromu
 175. Curtis Verticis Gyrata
 176. Cushing Sendromu
 177. Çift Çıkışlı Sol Ventrikül
 178. Çocukluk Çağı Dezintegratif Bozukluğu
 179. Dang humması
 180. Darier Hastalığı
 181. Darier Hastalığı 2
 182. Delta hepatiti
 183. Dentin displazisi tip ı
 184. Dentinogenezis imperfekta
 185. Dentinogenezis imperfekta tip 2
 186. Deri tutulumlu mukopolisakkaridozis
 187. Derinin nöroendokrin karsinomu
 188. Dermatitis herpetiformis
 189. Dermatofibrosarkom protuberans
 190. Dermatomiyozit
 191. Desmoid tümör
 192. Desmoplastik/nodüler medülloblastom
 193. Dev Hücreli Glioblastom
 194. Devamlı infantil ventriküler taşikardi
 195. Diastrofik cücelik
 196. Difallia
 197. Diffüz alveoler kanama
 198. Diffüz büyük B hücreli lenfoma
 199. Dihidropteridin Redüktaz Eksikliği
 200. Dijitotalar Dismorfizmi
 201. Disbetalipoproteinemi
 202. Disbetalipoproteinemi 3
 203. Displazi epifiziyalis hemimelika
 204. Distoni, Birincil (DYT13)
 205. Distrofik epidermolizis bülloza
 206. DOPA yanıtlı distoni
 207. Down sendromu
 208. Döngüsel nötropeni
 209. Dravet sendromu
 210. Duane restraksiyon sendromu
 211. Dubowitz sendromu
 212. Duchenne Kas Distrofisi
 213. Duodenal atrezi
 214. E Vitamini Eksikliği ile Seyreden Ataksi
 215. Ebstein malformasyonu
 216. Edinsel Anevrizmal Subaraknoid Kanama
 217. Edinsel Epidermolizis Bülloza
 218. Edinsel Hemofili
 219. Edinsel Idiyopatik Sideroblastik Anemi
 220. Edinsel Jeneralize Lipodistrofi
 221. Edinsel Kısmi Lipodistrofi
 222. Edinsel Kısmi Lipodistrorofi
 223. Edinsel Olmayan İzole Büyüme Hormonu Eksikliği
 224. Edinsel Olmayan Kombine Hipofiz Hormon Eksikliği
 225. EEC sendromu
 226. Ehlers-Danlos sendromu
 227. Ehlers-Danlos sendromu, hipermobilite tipi
 228. Ehlers-Danlos sendromu, kiföz çölyak türü
 229. Ehlers-Danlos sendromu, klasik tip
 230. Ehlers-Danlos sendromu, tip 1
 231. Ekstra iskelet miksoid kondrosarkomu
 232. Ekstragonadal germ hücreli tümör
 233. Ektopia kordis
 234. El Tutulumlu Kol ve Önkolun Konjenital Yokluğu
 235. Elin varlığında üst kol ve kolun konjenital yokluğu
 236. Ellis Van Creveld sendromu
 237. Embriyonal karsinom
 238. Emery-Dreifuss kas distrofisi
 239. Endokrin Bezi Tümörü
 240. Enkondromatoz
 241. Entezite bağlı çocuk idyopatik artriti
 242. Eosinofilik özofajit
 243. Ependimal tümör (ependimom)
 244. Ependimom
 245. Epidermolitik Olmayan Palmoplantar Keratoderma
 246. Epidermolizis bülloza simpleks
 247. Epignatus
 248. Epstein-Barr Virüsü İlişkili Gastrik Karsinom
 249. Erişkin Başlangıçlı Servikal Distoni, DYT23 tipi
 250. Erişkin T Hücreli Lösemi/Lenfoma
 251. Eritrosit piruvat kinaz eksikliğine bağlı hemolitik anemi
 252. Erken başlangıçlı genelleşmiş uzuv başlangıç distonisi
 253. Esansiyel trombositemi
 254. Esteziyonöroblastom
 255. Etiyolojisi Bilinmeyen Yetişkin Başlangıçlı Sporadik Ataksi
 256. Evans sendromu
 257. Fabry Hastalığı
 258. Fahr Hastalığı
 259. Faktör V ve VIII'in Birlikte Eksikliği
 260. Fallop tüplerinin habis tümörü
 261. Fanconi Anemisi
 262. Farklılaşan liposarkom
 263. Farklılaşmış tiroit karsinomu
 264. FASİOSKAPULOHUMERAL KAS DİSTROFİSİ
 265. Febril enfeksiyonla ilişkili epilepsi sendromu
 266. Femur-fibula-ulna kompleksi
 267. Fenilketonüri
 268. Fetal akinezi deformasyon sekansı
 269. Fetal alkol sendromu
 270. Fetal sitomegalovirüs sendromu
 271. Fetal valproat sendromu
 272. Fibrodisplazi/fibrodysplasia ossificans progressiva
 273. Fibromatoz, Agresif
 274. Fibrosarkom
 275. Fibular hemimelia
 276. Fokal, segmental veya multifokal distoni
 277. Foliküler lenfoma
 278. Fonksiyonel olmayan hipofiz adenomu
 279. Fosforilaz kinaz eksikliğine bağlı glikojen depo hastalığı
 280. FOXN1 Eksikliğine Bağlı Ağır Kombine İmmün Yetmezlik
 281. Frajil X sendromu
 282. Fraser Sendromu
 283. Friedreich Ataksi
 284. Frontonazal Displazi
 285. Frontotemporal Demans
 286. Fryns Sendromu
 287. Fuhrmann Sendromu
 288. Galaktozemi
 289. Gardner Sendromu
 290. Gastrointestinal Stromal Tümör
 291. Gastroşizis
 292. Gaucher Hastalığı
 293. Gaucher Hastalığı Tip 1
 294. Gaucher Hastalığı Tip 2
 295. Gaucher Hastalığı Tip 3
 296. Geç Başlangıçlı Asit Maltaz Eksikliğine Bağlı Glikojen Depo Hastalığı
 297. Geçici form Pelizaeus-Merzbacher hastalığı
 298. Gelişimsel anomali nedeniyle konjenital hipotiroidi
 299. Genetik Periferal Nöropati
 300. Genişlemiş pariyetal foramina
 301. Gerstmann-Straussler-Scheinker sendromu
 302. Gıda kaynaklı botulizm
 303. Gitelman Sendromu
 304. Glial Sendromu
 305. Glikojen Dallandırıcı Enzim Eksikliğine Bağlı Glikojen Depo Hastalığı
 306. Glikojen Fosforilaz Kinaz Eksikliğine Bağlı Glikojen Depo Hastalığı
 307. Glioblastom
 308. Gliomatozis Serebri
 309. Gliosarkom
 310. Glisin ensefolopatisi
 311. Glukagonoma
 312. Glukoz-6-fosfataz Eksikliğine Bağlı Glikojen Depo Hastalığı
 313. Glukoz-6-fosfataz Eksikliğine Bağlı Glikojen Depo Hastalığı Tip 1a
 314. Glutaril-KoA dehidrogenaz eksikliği
 315. GM1 gangliosidoz
 316. GM1 Gangliosidoz Tip 2
 317. GM1 gangliosidozis tip1
 318. GM2 gangliosidoz
 319. GNE miyopatisi
 320. Goblet hücreli karsinoma
 321. Goldenhar Sendromu
 322. Gorlin sendromu
 323. Graft versus host hastalığı
 324. Guillain-Barré sendromu
 325. Habis disgerminomatöz germ hücreli over tümörü
 326. Habis epitelyal over tümörü
 327. Habis epitelyal tükrük bezi tümörü
 328. Habis mukoza melanomu
 329. Habis over germ hücreli tümör
 330. Habis periferal sinir kılıfı tümörü
 331. Habis peritonal mezotelyoma
 332. Hafif Fenilketonüri
 333. Hafif hemofili B
 334. Hailey-Hailey Hastalığı
 335. Halka Kromozomu
 336. Halokarboksilaz sentetaz eksikliği
 337. Hartnup hastalığı
 338. Hematopetik kök hücre transplantasyonu
 339. Hemimeli
 340. Hemodiyalizde Komplikasyon
 341. Hemofili
 342. Hemofili A
 343. Hemofili B
 344. Hepatik veno-okluzif hastalık
 345. Hepatoblastom
 346. Hepatoselüler karsinom
 347. Herediter anjiyoödem
 348. Herpes simpleks virüs (HSV) ensefaliti
 349. Hidranensefali
 350. Hidrotik ektodermal displazi
 351. Hiperbetalipoproteinemi tip 3
 352. Hipereozinofilik sendrom
 353. Hiperinsülinizm ve Hiperamonyemi
 354. Hiperkalemik periyodik paralizi
 355. Hiperkalsiürili ve Nefrokalsinozlu Ailesel Primer Hipomagnesemi
 356. Hiperornitinemi-hiperamonyemi homositrulinüri sendromu
 357. Hiperornitinemi-hiperamonyemi-hipersitrüllnüri
 358. Hiperplastik polipozis sendromu
 359. Hipofiz Karsinomu
 360. Hipofosfatazya
 361. Hipohidrotik ektodermal displazi
 362. Hipokalemik periyodik paraliz
 363. Hipokondroplazi
 364. Hipoplastik sağ kalp sendromu
 365. Hipoplastik sol kalp sendromu
 366. Hipoplazminojenemi
 367. Hirschsprung hastalığı
 368. Histiyositik ve dendritik hücreli tümör
 369. Hodgkin lenfoma
 370. Holoprozensefali
 371. Holt-Oram Sendromu
 372. Homozigot ailesel hiperkolestrolemi
 373. Huntington hastalığı
 374. Hurler Scheie Sendromu
 375. Hurler Sendromu
 376. Hurler sendromu 2
 377. Hutchinson-Gilford progeria sendromu
 378. Hücresel immün yetmezliği olan risk altındaki hastalarda sitomegalovirüs hastalığı
 379. Hyaluronidaz Eksikliği
 380. İdiyopatik akalazya
 381. İdiyopatik akut transvers miyelit
 382. İdiyopatik aplastik anemi
 383. İdiyopatik CD4 Lenfositopeni
 384. İdiyopatik CD4 lenfositopenii
 385. İdiyopatik hipersomniya
 386. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon
 387. İdiyopatik Optik Perinörit
 388. İdiyopatik pulmoner arteriyel hipertansiyon
 389. İdiyopatik pulmoner fibroz
 390. İdiyopatik pulmoner hemosideroz
 391. İdiyopatik ve/veya ailesel pulmoner arter hipertansiyonu
 392. İdiyopatik yenidoğan atriyel çarpıntısı
 393. Idyopatik Pulmoner Arter Hipertansiyonu
 394. IgG4 ilişkili retroperitonal fibroz
 395. İleal kese anal anastomoz ilişkili fekal inkontinans
 396. İlerleyici Hemifasiyal Atrofi
 397. İlerleyici Hemifasiyal Atrofii
 398. İminoglisinüri
 399. İmmün Olmayan Hidrops Fetalis
 400. İmmün trombositopenik purpura
 401. İmmün yetmezlik ile seyreden hipohidrotik ektodermal displazi
 402. İmmünoglobuline Bağlı Olmayan Membrano Proliferatif Glomerulonefrit
 403. İnce Bağırsağın Adenokarsinomu
 404. İnce Bağırsağın Adenokarsinomu 2
 405. İnce Bağırsak Atrezisi
 406. İnfantil akut solunum yetmezliği sendromu
 407. İnfantil botulizm
 408. İnfantil Miyofibromatoz
 409. İnhalasyonel şarbon
 410. İniensefali
 411. İnklüzyon cisimcikli miyozit
 412. İnkontinentiya Pigmenti
 413. İnsan prion hastalığı
 414. İnstertisiyel akciğer hastalığı
 415. İnsülinoma
 416. İnterstisyel Sistit
 417. İntraspinal Analjezi Gerektiren Kronik Ağrı
 418. Ito Nevüs
 419. İzole agammaglobulinemi
 420. İzole anensefali/ekzensefali
 421. İzole aniridi
 422. İzole anorektal malformasyon
 423. İzole biliyer atrezi
 424. İzole Dandy-Walker malformasyonu
 425. İzole epispadiyaz
 426. İzole Klippel-Feil sendromu
 427. İzole mikroftalmi-anoftalmi-koloboma
 428. İzole Pierre Robin sendromu
 429. İzole Plagiyosefali
 430. İzole polikistik karaciğer hastalığı
 431. İzole spina bifida
 432. İzole trakeözofageal fistül
 433. İzole trigonosefali
 434. İzole yarık el-yarık ayak malformasyonu
 435. İzovalerik asidemi
 436. Jacobsen sendromu
 437. Japon ensefaliti
 438. Jervell ve Lange-Nielsen sendromu
 439. Jeune sendromu
 440. Job Sendromu
 441. Johanson-Blizzard sendromu
 442. Joubert sendromu
 443. Joubert sendromu ve ilişkili hastalıklar
 444. Juvenil Nöronal Seroid Lipofusinoz
 445. Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis
 446. Jüvenil absans epilepsi
 447. Jüvenil dermatomiyozit
 448. Jüvenil Huntington hastalığı
 449. Jüvenil idiyopatik artirit
 450. Jüvenil miyelomonositik lösemi
 451. Jüvenil polipoz sendromu
 452. Kabuki sendromu
 453. Kalıcı Konjenital Hipotirodi
 454. Kalıcı Neonatal Diabetes Mellitus
 455. Kalıtımsal Olmayan Retinoblastom
 456. Kalıtsal anjiyoödem
 457. Kalıtsal diffüz gastrik kanser
 458. Kalıtsal epidermolizis bülloza
 459. Kalıtsal feokromasitoma-paraganglioma
 460. Kalıtsal fruktoz intoleransı
 461. Kalıtsal hemorajik telenjiektazi
 462. Kalıtsal Konjenital Spastik Tetrapleji
 463. Kalıtsal kronik pankreatit
 464. Kalıtsal meme ve over kanser sendromu
 465. Kalıtsal pulmoner alveoler proteinoz
 466. Kalıtsal pulmoner arter hipertansiyonu
 467. Kalıtsal spastik parapleji
 468. Kallmann sendromu
 469. Kalsiflaksi
 470. Kampomel Displazi
 471. Kanser Gelişimi Riskinde Artış Olan Polialformatif Genetik Sendrom
 472. Kaposi sarkomu
 473. Karaciğer nakli sonrası tekrarlayan hepatit B enfeksiyonu
 474. Karaciğer Transplantasyonu Alıcılarında Tekrarlayan Hepatit C Virüsü Kaynaklı Karaciğer Hastalığı
 475. Karaciğer ve İntrahepatik Safra Yolları Adenokarsinomu
 476. Karbamoil-fosfat Sentetaz I Eksikliği
 477. Kardiyofasyokutanöz Sendrom
 478. Kardiyojenik Şok
 479. Karışık germ hücreli tümör
 480. Karnitin Palmitoil Transferaz II Eksikliği
 481. Karnosinaz Yetmezliği
 482. Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi
 483. Kearns-Sayre sendromu
 484. Kedi Gözü Sendromu
 485. Kedi Tırmığı Hastalığı
 486. Kemiğin Spastik Parapleji-Paget Hastalığı Sendromu
 487. Kemik Sarkomu
 488. Kesintili Aortik Arkus
 489. Kısmi Akiz Lipodistrorofisii
 490. Kısmi atrioventriküler kanal
 491. Kısmi Derin Dermal ve Tam Kalınlıkta Yanıklar
 492. Kısmi Edinilmiş Lipodistropi
 493. Kısmi Y Kromozomu Delesyonu
 494. Kistik Ekinokokoz
 495. Kistik Fibroz
 496. Klasik Fenilketonüri
 497. Klasik Form Pelizaeus - Merzbacher Hastalığı
 498. Klasik Galaktozemi
 499. Klasik Hodgkin Lenfoma
 500. Klasik Hodgkin Lenfoma, Karışık Hücresel Tip
 501. Klasik Hodgkin Lenfoma, Lenfosit Tüketen Tip
 502. Klasik Hodgkin Lenfoma, Lenfositten Zengin Tip
 503. Klasik Hodgkin Lenfoma, Nodüler Skleroz Tipi
 504. Klasik Homosistinüri
 505. Klasik Konjenital Adrenal 21-hidroksilazdan Kaynaklanan Hiperplazi Eksikliği, Basit Virilizan Tip
 506. Klasik Konjenital Adrenal 21-hidroksilazdan Kaynaklanan Hiperplazi Eksikliği, Tuz Kaybettiren Tip
 507. Klasik Konjenital Adrenal 21-hidroksilazdan Kaynaklanan Hiperplazi Eksikliği, Tuz Kaybettiren Tipp
 508. Klasik Mikozis Fungoides
 509. Klasik Nöroendokrin Apendiks Tümörü
 510. Klasik Tüylü Hücreli Lösemi
 511. Kleidokraniyal Displazi
 512. Klippel-Trénaunay Sendromu
 513. Kloakal Ekstrofi
 514. Koanal Atrezi
 515. Kokain Zehirlenmesi
 516. Kolanjiyokarsinom
 517. Kolera
 518. Kolşisin Zehirlenmesi
 519. Komplet Atriyoventriküler Kanal
 520. Kompozit Lenfoma
 521. Kondrosarkom
 522. Kongenital Tufting Enteropatisi
 523. Koni-Çubuk Distrofisi
 524. Konjenital Adrenal Hiperplazi
 525. Konjenital Diseritropoietik Anemi
 526. Konjenital Diyafram Hernisi
 527. Konjenital Düzeltilmemiş Büyük Arterlerin Transpozisyonu
 528. Konjenital düzeltilmiş büyük arterlerin transpozisyonu
 529. Konjenital Eritropoietik Porfiri
 530. Konjenital faktör II eksikliği
 531. Konjenital Faktör V Eksikliği
 532. Konjenital faktör V eksikliğii
 533. Konjenital faktör VII eksikliği
 534. Konjenital faktör XI eksikliği
 535. Konjenital Faktör XIII Eksikliği
 536. Konjenital faktör XIII eksikliğii
 537. Konjenital Fibrinojen Eksikliği
 538. Konjenital Geniş Melanositik Nevüs
 539. Konjenital Glikozilasyon Bozukluğu
 540. Konjenital Glokom
 541. Konjenital Hidrosefali
 542. Konjenital Hipotiroidi
 543. Konjenital İzole Hiperinsülinizm
 544. Konjenital Kalp ve Hematopoetik Bozukluklarla Mukopolisakkaridoz Benzeri Sendrom
 545. Konjenital Kas Distrofisi Tip 1A
 546. Konjenital Kızamıkçık Sendromu
 547. Konjenital Lober Amfizem
 548. Konjenital Miyastenik Sendrom
 549. Konjenital Miyotoni
 550. Konjenital Pulmoner Havayolu Malformasyonu
 551. Konjenital Pulmoner Kapak Darlığı
 552. Konjenital Sifiliz
 553. Konjenital Sükraz-İzomaltaz Eksikliği
 554. Konjenital Toksoplazmoz
 555. Konjenital Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi
 556. Konnatal Form Pelizaeus-Merzbacher Hastalığı
 557. Koolen-De Vries Sendromu
 558. Koroid Pleksus Karsinomu
 559. Koroideremi
 560. Krabbe Hastalığı
 561. Kraniosinostoz
 562. Kraniyofarenjiyom
 563. Kriptokokkosiz
 564. Kriptosporidioz
 565. Kromofob Tip Renal Hücreli Karsinom
 566. Kromozom 16p13.11 Mikrodelesyon Sendromu
 567. Kromozom 17q21.31 Mikrodelesyon Sendromu
 568. Kromozom 22q11.2 Delesyon Sendromu
 569. Kronik Bakteriyel Olmayan Osteomiyelit / Kronik Tekrarlayan Multifokal Osteomiyelit
 570. Kronik Granülomatöz Hastalık
 571. Kronik Hıçkırık
 572. Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Polinöropati
 573. Kronik Miyeloid Lösemi
 574. Kronik Miyelomonositik Lösemi
 575. Kronik Miyeloproliferatik Hastalık Sınıflandırılamayan
 576. Kronik Primer Adrenal Yetmezliği
 577. Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon
 578. Kurşun zehirlenmesi
 579. Kutis Laksa
 580. Laktikasidemi ve Hiperamyonemili Hipotoni
 581. Lambert-Eaton miyastenik Sendromu
 582. Lameller İktiyoz
 583. Langerhans Hücreli Histiositoz
 584. Laringotrakeoözofageal Yarık
 585. Laron Sendromu
 586. Larsen Sendromu
 587. Leber Kalıtsal Optik Nöropatisi
 588. Leber Konjenital Amorozu
 589. Leber-Plus Hastalığı
 590. Legius Sendromu
 591. Leigh Sendromu
 592. Lejyoner Hastalığı
 593. Lemierre Sendromu
 594. Lenfanjiyoleiyomiyomatoz
 595. Lennox-Gastaut Sendromu
 596. Lepra/Cüzzam
 597. Leptospiroz
 598. Lesch-Nyhan Sendromu
 599. Leşmanyaz
 600. Letterer-Siwe Hastalığı
 601. Lewis-Sumner Sendromu
 602. Li-Fraumeni Sendromu
 603. Limb-Girdle Kas Distrofisi
 604. Limbal Kök Hücre Yetmezliği
 605. Lineer Sebase Nevüs Sendromu
 606. Liposarkom
 607. Listeriyoz
 608. Lizozomal Asit Lipaz Yetmezliği
 609. Lokalize Castleman Hastalığı
 610. Lokalize Pagetoid Retiküloz
 611. Lökosit Adezyon Yetmezliği Tip 1
 612. Lyme Hastalığı
 613. Makronodüler Adrenal Hiperplazi Nedeniyle Cushing Sendorumu
 614. Mal De Meleda
 615. Malarya
 616. MALT Lenfoma
 617. Mantle Hücreli Lenfoma
 618. Marburg Akut Multipl Skleroz
 619. Marfan Sendromu
 620. Marjinal Zon Lenfoması
 621. MARS Eksikliğinden Dolayı Ciddi Erken Başlangıçlı Pulmoner Alveoler Proteinoz
 622. Mastositoz
 623. Mastositoz, Ağrısız Sistemik
 624. Maternal Kalıtımlı Diyabet ve Sağırlık
 625. Maternal, Fenilketonüri
 626. Mavi Koni Monokromatizması
 627. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu
 628. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu Tip 2
 629. McCune-Albright Sendromu
 630. Meckel Sendromu
 631. Medulloblastom
 632. Medüller Tiroit Kanseri
 633. Mekonyum Aspirasyon Sendromu
 634. MELAS
 635. Meloreostoz
 636. Meme Dışı Paget Hastalığı
 637. Memenin Tükürük Bezi Tipi Kanseri
 638. Menenjiyom
 639. Menkes hastalığı
 640. Mesane Ekstrofisi
 641. Metakromatik lökodistrofi
 642. Metaplastik meme karsinomu
 643. Metatropik displazi
 644. Metotreksat toksisitesi
 645. Mide Karsinomu, Tükürük Bezi Tipi
 646. Mide Nöroendokrin Tümörü
 647. Mikozis Fungoides ve Varyantları
 648. Mikroftalmi-anoftalmi-koloboma
 649. Mikroskopik polianjitis
 650. Mikrotya
 651. Miksoid/Yuvarlak Hücreli Liposarkom
 652. Miller-Dieker sendromu
 653. Miller-Fisher sendromu
 654. Minimal Farklılaşma Gösteren Akut Miyeloblastik Lösemi
 655. Mitokondriyal membran proteini ilişkili nörodejenerasyon
 656. Mitokondriyal nörogastrointestinal ensefalomiyopati
 657. Mitokondriyal üç fonksiyonlu protein eksikliği
 658. Miyastenya Gravis
 659. Miyelodisplastik Sendrom
 660. Miyelodisplastik/Miyeloproliferatif Hastalık
 661. Miyeloid Sarkom
 662. Miyeloproliferatif neoplazi
 663. Miyotonik Distrofi
 664. Monozomi 18p
 665. Monozomi 18q
 666. Mowat-Wilson sendromu
 667. Moyamoya hastalığı
 668. Mozaik trizomi 8
 669. Muenke sendromu
 670. Mukolipidosis tip 2
 671. Mukolipidosis Tip 4
 672. Mukolipidoz Tip 2
 673. Mukolipidoz Tip 3
 674. Mukolipidoz tip III alfa/beta
 675. Mukopolisakakridoz
 676. Mukopolisakakridoz tip 7
 677. Mukopolisakakridozis tip 7
 678. Mukopolisakkaridosis tip 1
 679. Mukopolisakkaridoz Benzeri Sendrom, Konjenital Kalp ve Hematopoetik Bozukluklarla Seyreden
 680. Mukopolisakkaridoz Tip 1
 681. Mukopolisakkaridoz Tip 2
 682. Mukopolisakkaridoz tip 2, ağır form
 683. Mukopolisakkaridoz Tip 2, Şiddetli Formu
 684. Mukopolisakkaridoz Tip 2, Zayıflatılmış Form
 685. Mukopolisakkaridoz Tip 3
 686. Mukopolisakkaridoz Tip 4A
 687. Mukopolisakkaridoz Tip 4B
 688. Mukopolisakkaridoz Tip 6
 689. Mukopolisakkaridoz Tip 6, Hızlı İlerleyen
 690. Mukopolisakkaridoz Tip 6, Yavaş İlerleyen
 691. Mukopolisakkaridoz, Deri Tutulumlu
 692. Mukopolisakkaridozis tip 2, şiddetli formu
 693. Mukopolisakkaridozis tip 2, zayıflatılmış form
 694. Mukopolisakkaridozis tip 4A
 695. Mukopolisakkaridozis tip 4B
 696. Mukopolisakkaridozis tip 6
 697. Mukopolisakkaridozis tip 6, hızlı ilerleyen
 698. Mukopolisakkaridozis tip 6, yavaş ilerleyen
 699. Mukopolissakkaridoz tip 4
 700. Mukopolissakkaridozis tip 4
 701. Multifokal atriyal taşikardi
 702. Multifokal Motor Nöropati
 703. Multikistik displastik böbrek
 704. Multipl endokrin neoplazi tip 1 (MEN 1)
 705. Multipl Endokrin Neoplazi tip 2
 706. Multipl Epifizyal Displazi
 707. Multipl Osteokondrom
 708. Multipl Sistem Atrofisi
 709. Multipl Skleroz-İktiyozis Faktör VIII Eksikliği Sendromu
 710. Multiple miyelom
 711. MYH9 İlişkili Hastalık
 712. N-asetilglutamat sentaz eksikliği kaynaklı hiperamonyemi
 713. Nadir Konjenital Sendromik Olmayan Kalp Malformasyonu
 714. Nadir kutanöz lupus eritematozus
 715. Nadir Lenfatik Malformasyonu
 716. Nadir Mide Epitelyal Tümörü
 717. Nadir Pankreas Adenokarsinomu
 718. Nadir Ürogenital Tümörü
 719. Naegeli-Franceschetti-Jadassohn Sendromu
 720. Narkolepsi Tip 1
 721. Narkolepsi tip 2
 722. Nazofarenks Karsinomu
 723. Nefroblastom
 724. Nefrojenik Diyabet İnsipidus
 725. Nekrotizan Enterokolit
 726. Nemalin Miyopatisi
 727. Neonatal Diabetes Mellitus
 728. Neovasküler Glokom
 729. Netherton Sendromu
 730. Niemann-Pick Hastalığı Tip A
 731. Niemann-Pick Hastalığı Tip B
 732. Niemann-Pick Hastalığı Tip C
 733. Niemann-Pick Hastalığı Tipp A
 734. Nijmegen Kırık Sendromu
 735. Nijmegen Kırılma Sendromu
 736. Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma
 737. Nodüler Marjinal Zon B Hücreli Lenfoma
 738. Non-Hodgkin Lenfoma
 739. Noonan Sendromu
 740. Nöral Tüp Defekti
 741. Nöroblastom
 742. Nöroendokrin Neoplazisi
 743. Nöroepitelyal dokunun embriyonal tümörü
 744. Nörofibromatoz Tip 1
 745. Nörofibromatozis tip 1
 746. Nörofibromatozis tip II
 747. Nörojenik artrogripozis multipleks konjenita
 748. Nörokutanöz Melanositoz
 749. Nöromiyelitis Optika
 750. Nörotrofik Keratopati
 751. Nükleer DNA kaynaklı mitokondriyal oksidatif fosforilasyon bozukluğu
 752. Okülokütanöz Albinizm
 753. Okülokütanöz Albinizm tip I
 754. Okülokütanöz Albinizm tip IA
 755. Okülokütanöz Albinizm tip IB
 756. Okülokütanöz Albinizm tip II
 757. Okülokütanöz Albinizm tip IV
 758. Oküloserebral Lowe Sendromu
 759. Olgunlaşma Gösteren Akut Miyeloblastik Lösemi
 760. Olgunlaşma Göstermeyen Akut Miyeloblastik Lösemi
 761. Oligoartiküler Juvenil İdiyopatik Artrit
 762. Oligoastrositik Tümör
 763. Oligodendroglial Tümör
 764. Oligodendroglioma
 765. Omfalosel
 766. Opitz G/BBB Sendromu
 767. Opsoklonus-miyoklonus Sendromu
 768. Optik yolak glioması
 769. Organ Transplantasyonu Sonrası Komplikasyon
 770. Ornitin transkarbamilaz eksikliği
 771. Orofasyodijital sendromu tip I
 772. Orta zincirli açil KoA dehidrogenaz eksikliği
 773. Orta/Ağır hemofili B
 774. Orta/Ağır travmatik beyin hasarı
 775. Osteogenesis Imperfecta
 776. Osteogenezis imperfekta tip II
 777. Osteokondritis dissekans
 778. Osteopetrozis ve buna bağlı hastalıklar
 779. Osteoporoz-psödoglioma sendromu
 780. Osteosarkom
 781. Otoimmün Hemolitik Anemi
 782. Otoimmün Hepatit
 783. Otoimmün Pulmoner Alveoler Proteinozis
 784. Otozomal Dominant Hiper-IgE Sendromu
 785. Otozomal Dominant Optik Atrofi
 786. Otozomal Dominant Optik Atrofi Artı Sendromu
 787. Otozomal Dominant Optik Atrofi, Klasik Form
 788. Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı
 789. Otozomal Dominant Popliteal Pterigium Sendromu
 790. Otozomal Dominant Serebellar Ataksi
 791. Otozomal Dominant Tubulointerstisyel Böbrek Hastalığı
 792. Otozomal Dominant Yetişkin Başlangıçlı Proksimal Spinal Kas Atrofisi
 793. Otozomal Eritropoietik Protoporfiria
 794. Otozomal Resesif Konjenital İktiyozis
 795. Otozomal Resesif Limb-Girdle Kas Distrofisi 2I
 796. Otozomal Resesif Limb-Girdle Kas Distrofisi Tip 2A
 797. Otozomal Resesif Limb-Girdle Kas Distrofisi tip 2E
 798. Otozomal Resesif Limb-Girdle Kas Distrofisi tip 2F
 799. Otozomal Resesif Malign Osteopetrozis
 800. Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
 801. Otozomal Resesif Serebellar Ataksi
 802. Otozomal resesif spastik parapleji tip 55
 803. Over Adenokarsinomu
 804. Over Kanseri
 805. Overin Habis Cinsiyet-Kord Stromal Tümörü
 806. Overin habis epitel olmayan tümörü
 807. Overin habis granüloza hücreli tümörü
 808. Overin habis karışık Müller tümörü
 809. Overin habis teratomu
 810. Overin musinöz adenokarsinomu
 811. Özofagus Adenokarsinomu
 812. Özofagus atrezisi
 813. Özofagus Karsinomu
 814. Özofagus Karsinomu, Tükürük Bezi Tipi
 815. Özofagusun Yassı Hücreli Karsinomu
 816. Paget Hastalığı, Jüvenil
 817. Paget Hastalığı, Meme Başını Tutan
 818. Paget Hastalığında Kemik ve Frontotemporal Demans ile Birlikte Vücut Miyopatisi
 819. Pankreasın musinöz kistadenokarsinomu
 820. Pankreatik Asiner Hücreli Karsinom
 821. Pankreatik Nöroendokrin Tümör
 822. Pantotenat kinaz ile ilişkili nörodejenerasyon
 823. Papiller böbrek hücresi karsinomu
 824. Papiller Olmayan Geçici Mesane Karsinomu
 825. Papillon-Lefèvre Sendromu
 826. Paratiroid karsinomu
 827. Parkinson Hastalığında Oral Tedaviye Cevap Vermeyen Kapalı Dönem
 828. Parkinson Tipi Multipl Sistem Atrofisi
 829. Paroksimal hemikrani
 830. Paroksimal kinesijenik diskinezi
 831. Paroksimal kinezijenik olmayan diskinezi
 832. Paroksimal nokturnal hemoglobinüri
 833. Paroksismal Gece Hemoglobinüri
 834. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
 835. Pediatrik Hepatoselüler Karsinoma
 836. Pediatrik multipl Skleroz
 837. Pelizaeus-Merzbacher Hastalığı
 838. Pemfigus Vulgaris
 839. Pendred Sendromu
 840. Penisin habis tümörü
 841. Perinöral kist
 842. Peripartum Kardiyomiyopati
 843. Peutz-Jeghers Sendromu
 844. Pfeiffer Sendromu
 845. Pigmente Villonodüler Sinovitis
 846. Pineoblastoma
 847. Plasental Bölge Trofobastik Tümörü
 848. Plasental Yetmezlik
 849. Plazma Hücreli Lösemi
 850. Pleomorfik Ksantoastrositom
 851. Pleomorfik Liposarkom
 852. Pleomorfik Tükürük Bezi Adenomu
 853. Plevral Ampiyem
 854. Plevral Mezotelyoma
 855. Plevrapulmoner Blastom
 856. Plevropulmoner Blastom Ailesel Tümör Duyarlılık Sendromu
 857. Poland Sendromu
 858. Polianjitis ile Birlikte Olan Eozinofilik Granülomatoz
 859. Polianjitisli granülomatoz
 860. Poliarteritis Nodosa
 861. Polimiyozit
 862. Polisitemia Vera
 863. Poplital Ptergiyum Sendromu
 864. Porfiria
 865. Porfiria Kutanea Tarda
 866. Porfiria Variegate
 867. Pouchitis
 868. Pradder-Willi Sendromu
 869. Prader-Willi Sendromu
 870. Preeklampsi
 871. Prematüre Apnesi
 872. Primer Cutis Verticis Gyrata
 873. Primer Distoni, DYT13 tipi
 874. Primer Hepatik Nöroendokrin Karsinoma
 875. Primer konjenital hipotiroidi
 876. Primer kutanöz CD30+ T hücreli lenfoproliferatif hastalık
 877. Primer Kutanöz T Hücreli Lenfoma
 878. Primer kütanöz lenfoma
 879. Primer lateral skleroz
 880. Primer lenfödem
 881. Primer mediyastinal büyük B hücreli lenfoma
 882. Primer membranoproliferatif glomerülonefrit
 883. Primer miyelofibroz
 884. Primer pigmente nodüler adrenokortikal hastalık
 885. Primer progresif afazi
 886. Primer Pulmoer Hipertansiyon
 887. Primer safra kolanjiti
 888. Primer Siliyar Diskinezi
 889. Primer sistemik amiloidoz
 890. Primer Sjögren Sendromu
 891. Primer Sklerozan Kolanjit
 892. Progresif akıcı olamayan afazi
 893. Progresif supranüklear palsi-kortikobazal sendrom
 894. Progresif supranükleer palsi
 895. Proksimal 16p11.2 mikrodelesyon sendromu
 896. Proksimal miyotonik miyopati
 897. Proksimal spinal kas atrofisi
 898. Proksimal spinal kas atrofisi tip 1
 899. Propiyonik asidemi
 900. Protoplazmik astrositoma
 901. Psödomiksoma Peritonei
 902. Psödomonas aeruginosa enfeksiyonu kaynaklı zatürre
 903. Pulmoner Alveoler Mikrolityaz
 904. Pulmoner Alveoler Proteinoz
 905. Pulmoner Arterin Yokluğu
 906. Rabdomiyosarkom
 907. Refsum Hastalığı
 908. Renal sendromla seyreden kanamalı ateş
 909. Retiküler Disgenez
 910. Retinitis Pigmentoza
 911. Retinitis Punktata Albesens
 912. Retinoblastom
 913. Rett Sendromu
 914. Rieger Anormalliği
 915. Rizomelik Kondro Displazi Punktata
 916. Romatizmal Ateş
 917. Romatoid faktör-negatif poliartiküler jüvenil idiyopatik artrit
 918. Rubinstein-Taybi Sendromu
 919. Saethre-Chotzen Sendromu
 920. Safra asiti sentezi bozukluğu
 921. Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Safra Yolları Karsinomu
 922. Safra Kesesinin Ekstrahepatik Safra Yolları Adenokarsinomu
 923. Sanfilippo Sendromu tip A
 924. Sanfilippo Sendromu Tip C
 925. Sanfilippo Sendromu Tip D
 926. Sanfilippo Tip B
 927. Santral Diyabetes İnsipidus
 928. Santral Retinal Ven Tıkanıklığı
 929. Santral Sinir Sistemi Primitif Nöroektodermal Tümör
 930. Sarkoidoz
 931. Scheie sendromu
 932. Sekonder Pulmoner Alveoler Proteinoz
 933. Seminomatöz Olmayan Testis Germ Hücreli Tümör
 934. Serebellar ataksi-hipogonadizm sendromu
 935. Serebral Arteriovenöz Malformasyon
 936. Serebral Sinovenöz Tromboz
 937. Servikal Distoni
 938. Serviks Uteri Adenokarsinomu
 939. Sialidosis Tip 1
 940. Siringokistadenoma Papilliferum
 941. Siringomyeli
 942. Sistemik Başlangıçlı Juvenil İdiyopatik Artrit
 943. Sistinozis
 944. Sistinozis 2
 945. Sistinüri
 946. Sitokrom P450 oksidoredüktaz eksikliği nedeniyle konjenital adrenal hiperplazi
 947. Sitomegalik konjenital adrenal hipoplazi
 948. Sitrulinemi Tip I
 949. Skleroderma
 950. Sotos Sendromu
 951. Spastik Parapleji-Kemiğin Paget Hastalığı Sendromu
 952. Sringomiyeli
 953. Stargardt Hastalığı
 954. Steatokistoma Multipleks
 955. SUNCT Sendromu
 956. Sürfaktan Protein B Eksikliğine Bağlı Akut Yenidoğan Solunum Yetmezliği
 957. Sylvius kanalı darlığı ile seyreden hidrosefali
 958. Tamami Androjen Duyarsızlığı Sendromu
 959. Tekrarlayan Akut Pankreatit
 960. Tekrarlayan Polikondrit
 961. Tetrahidrobiyopterin eksikliğine bağlı hiperfenilalaninemi
 962. Tetrohidrobiyoterin Cevaplı Hiperfenilalanemi/Fenilketonüri
 963. Tırnak-Patella Sendromu
 964. Tibial kas distrofisi
 965. Toplardamar Torasik Çıkış Sendromu
 966. Transformasyonda Blast Fazlalığında Refrakter Anemi
 967. Transplantasyon Sonrası Lenfoproliferatif Hastalık
 968. Trizomi X
 969. Trombotik Trombositopenik Purpura
 970. TSH bağlayıcı inhibitör antikorların transplasental geçişi nedeniyle görülen konjenital hipotiroidi
 971. Turner Sendromu
 972. Tüberküloz olmayan mikobakteriyel akciğer enfeksiyonu
 973. Unilateral böbrek agenezisi
 974. Univentriküler Kalp
 975. Uzun zincirli hidroksi açil-KoA dehidrogenaz eksikliği
 976. VACTERL/VATER Asosiyasyonu
 977. Vas deferenslerin bilateral konjenital yokluğu
 978. Vaskülit
 979. Veba
 980. Weary-Kindler Sendromu
 981. Wegener Granülomatoz
 982. West sendromu
 983. Whipple Hastalığı
 984. Williams Sendromu
 985. Wilson Hastalığı
 986. X'e Bağlı Adrenolökodistrofi
 987. X'e Bağlı Retinoşizis
 988. X’e bağlı agammaglobulinemi
 989. X’e Bağlı Resesif İktiyoz
 990. Yarık Damak
 991. Yarık Dudak / Damak
 992. Yaygın ağır eklem tutulumu olan epidermolizis bülloza
 993. Yenidoğanın Geçici Hiperamonyemisi
 994. Yoğun depozit hastalığı
 995. Yumurtalık endometrioid karsinomu
Bu içerik DMD DAYANIŞMA PLATFORMU tarafından hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME: Yorum ve sorularınız sistem yöneticisi tarafından onayladıktan sonra yayınlanacaktır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال